Crew change announcement

2 April 2020

Bună ziua,

Dorim să vă ținem informați de motivele care împiedică deocamdată să urmăm planificarea efectuării schimburilor de echipaj și creează dificultăți în transferul alimentelor, materialelor și a pieselor de schimb necesare la bord, datorată impactului epidemiei de coronavirus asupra transportatorilor in general.

Știm că lucrați sub presiune în această perioadă, știm cât de greu de suportat este ideea că nu vă putem asigura schimbul conform contractului de ambarcare și, de asemenea, că sunteți cu gândul la familiile dumneavoastră, care și ele traversează o perioadă delicată. Înțelegem că sunteți îngrijorați din cauza restricțiilor de călătorie impuse de toate statele și ale perioadelor de carantină aplicate la debarcare și la sosirea în țară. Apreciem înțelegerea si eforturile dumneavoastră, și modul în care faceți față situației actuale.

Datorită acestui virus, împreună cu toate companiile de shipping, întâmpinăm aceleași restricții severe aplicate navelor în toate porturile din regiunea noastră de trading. Logistica de gestionare a schimburilor de echipaj cu atâtea restricții în atât de multe țări a prevăzut, în unele cazuri, oprirea navelor în porturi intermediare de tranzit, unde ar fi fost posibile schimburi de echipaj. A fost foarte dificil să administrăm deciziile dinamice și rapide ale autorităților locale ce impuneau noi restricții sau restrângeau drepturile de liberă circulație ale pasagerilor de la o oră la alta. În acest moment este imposibil, deoarece schimburile de echipaj nu sunt permise în zona de trading a navelor noastre. Suntem însă încrezători că aceste aspecte se vor reglementa curând și restricțiile se vor relaxa. La momentul actual au loc discuții la nivel internațional între IMO, IMEC, ITF, Administrațiile statelor de pavilion și Uniunea Europeană pentru a găsi soluții în crearea unor culoare sigure pentru transferul navigatorilor de la și către nave și a permite companiilor să își efectueze schimburile de echipaje pe trasee și rute agreate cu protocoale de siguranță prestabilite pentru tranzitarea granițelor fără probleme.

În ultimele zile, urmare a solicitărilor și presiunilor organismelor locale și internaționale, atât EU cât și IMO prin directiva și circulara emisă, solicită statelor de pavilion, autorităților statelor portuare și regimurilor de control, companiilor și armatorilor să coopereze, în contextul actual al focarului, să se asigure că, după caz, marinarii pot fi îmbarcați și debarcați, pot avea loc operațiuni de marfă, pot intra și pleacă navele în și din șantierele navale, produsele de strictă necesitate și consumabilele pot fi transportate fără întârzieri, certificatele pot fi emise sau prelungite și schimbul echipajelor să se desfășoare controlat în siguranță. Așteptăm cu încredere ca cel puțin statele membre ale Uniunii Europene să ajungă la un acord, presiunea fiind foarte mare, mai mult de 100.000 de navigatori venind la schimb lunar la nivel mondial.

Colaborăm strâns cu autoritățile de sănătate publică locale și din porturile unde operăm prin grija agenților locali pentru a asigura respectarea tuturor precauțiilor și măsurilor de sănătate. Siguranța echipajelor noastre de la bordul navelor este o prioritate pentru noi. Am solicitat să reducem contactul cu personalul de pe țărm și să respectăm măsurile standard, inclusiv menținerea unor regimuri de igienă personală minuțioase, așa cum recomandă autoritățile. Am revizuit planurile specifice pentru luarea tuturor măsurilor de prevenire și control al infecției și cele specifice de acțiune în cazul unei urgențe legate de o îmbolnăvire la bord. Evident nu dorim să fim în această situație, dar bunul simț profesional ne obligă să avem proceduri pentru orice fel de situație. Suntem marinari, trebuie să fim puternici și să privim realitatea cu ochii deschiși, neuitând să punem și răul în față. Altfel, vom fi întotdeauna nepregătiți.

Colegii dumneavoastră așteaptă să vină la schimb, sunt pregătiți în orice moment va fi posibil să-i trimitem la nave în condiții de siguranță și de legalitate, iar dumneavoastră să vă asigurăm repatrierea în aceleași condiții de siguranță, să ajungeți cu bine și sănătoși la familiile dumneavoastră.

Serviciile de consiliere sunt disponibile atât pentru dumneavoastră cât și pentru familiile dumneavoastră prin intermediul liniei de asistență medicală gratuită oferită de Colegiul Psihologilor din Romania. Au fost actualizate listele și consilieri pregătiți sunt gata să ofere la nevoie orice asistență și sprijin psihosocial. Îndemnăm pe oricine are nevoie de ajutor și asistență pentru a utiliza acest serviciu. Pentru detalii vă rog să solicitați domnului Comandant la bord relații suplimentare sau să vă adresați departamentului crewing direct.

În timp ce așteptăm și urmărim zilnic reacția autorităților statelor din EU și nu numai în linie cu directiva EU și circulara IMO privind ridicarea restricțiilor, facilitarea și luarea măsurilor necesare reluării schimburilor de echipaj în siguranță, vă mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea de care dați dovadă, cât și pentru menținerea navelor în standard, permițând operarea lor în condiții de siguranță în acest moment dificil.

Vă vom ține periodic la curent cu evoluția situației. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați oricând considerați necesar.

Voiaj bun și să ne vedem sănătoși acasă!

Calde salutări,

  • Daniel Albu
  • Director General

Good day,

We wish to keep you informed of the reasons that currently prevent us from continuing to plan crew exchanges and that create difficulties in transferring the necessary food, materials and spare parts on board, due to the impact of the coronavirus epidemic/ pandemic on carriers in general.

We know that you are working under pressure during this period, we know how hard it is to bear the idea that we cannot ensure the crew change plan according to the employment contract. We understand that you are concerned because of the travel restrictions imposed by all states and the quarantine periods applied to landing or arriving in the country. We appreciate your understanding and efforts, how you deal with the current situation.

Due to this virus outbreak we have registered severe restrictions imposed on ships in all ports within our trading region. The logistics of managing the crew changes under so many restrictions in so many countries provided, in some cases, to stop the ships in intermediate ports of transit, where crew exchanges would have been possible. It was very difficult though to manage the dynamic and fast decisions of the local authorities imposing new restrictions on the free movement rights of the passengers from one hour to another. At this time it is impossible to make any crew change plans, because crew exchanges are not allowed in the trading area of our ships. But we are confident that these issues will soon be settled and restrictions will be relaxed. Currently, international discussions are taking place between IMO, IMEC, ITF, Administrations of the flag states and European Union to find solutions in creating “green lanes” for the transfer of navigators from and to ships and to allow companies to carry out their crew changes using agreed routes with authorities and following pre-arranged safety protocols for smooth border transit.

In recent days and within the current context of the outbreak, following the requests and pressures of local and international bodies, both EU and IMO through the issued directive and circular (attached), calls on flag states, port authorities and control regimes, companies and shipowners cooperation, all may ensure that, as the case may be, the seamen can be embarked and disembarked, freight operations can take place, ships can enter and depart from the shipyards, products of strict necessity and consumables can be transported without delay, certificates can be issued or extended and the exchange of crews is carried out safely controlled. We expect with confidence that at least the member states of the European Union will reach an agreement, the pressure being very high, more than 100,000 sailors being signed in and off on a monthly basis worldwide.

We worked closely with the local public health authorities in Constanta and in the ports where we operate, through the care of local agents, to ensure that all precautions and health measures are respected. The safety of our crews on board ships is a top priority for us. We have requested that we reduce contact with shore personnel and comply with standard measures, including the maintenance of meticulous personal hygiene regimes, as recommended by the authorities. We have reviewed the specific plans for taking all the measures of prevention and control of the infection and the specific ones for action in case of an emergency related to an illness on board. Obviously, we do not want to be in this situation, but the professional sense obliges us to have procedures in place for any kind of situation. We are sailors or former sailors, we must be strong and face reality with eyes wide open, not forgetting to put evil ahead. Otherwise we may always be unprepared.

Your colleagues are waiting for the crew change, they are ready at any time it will be possible to send them to ships in safe and legal conditions, and we will ensure your repatriation in the same safety conditions, so that you can reach well and healthy to your families.

Counseling services are available at all times for you and your families through the free medical assistance line provided by the Romanian College of Psychologists. The lists have been updated and the trained counselors are ready to provide any psychosocial assistance and support as needed. We urge anyone who needs help and assistance to use this service. For details, please ask the Master on board for additional information or you may contact the Crewing Department directly.

While we wait and watch daily the reaction of the authorities of the EU states and not only in line with the EU directive and the IMO circular regarding lifting restrictions, facilitating and taking the necessary measures to resume the safe exchanges of crew, we thank you for your patience and understanding, for maintaining the ships within standards, allowing us to safely operate in this difficult time.

We will keep you updated periodically with the evolution of the situation. Please do not hesitate to contact us whenever you deem it necessary.

Safe voyages and looking forward to see you all healthy at home!

Kind Regards,

  • Daniel Albu
  • Managing Director